Pagalba

Prenumeratos taisyklės

Prenumeratos priėmimo svetainės www.zurnaluprenumerata.lt taisyklės

Norėdami naudotis www.zurnaluprenumerata.lt elektronine prenumeratos priėmimo sistema Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės) bei jų laikytis. Uždėdami varnelę ties „Su prenumeratos taisyklėmis sutinku” Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote bei be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis. 

1.  Įžanga ir sąvokos

 1.1. Taisyklės – šios spausdintų periodinių žurnalų (toliau vadinama Prekės, Leidiniai arba Žurnalai priklausomai nuo konteksto) prenumeratos pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustatančios Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, prenumeratos įsigijimo bei apmokėjimo už ją sąlygas, periodinių leidinių pristatymo tvarką, pristatymo adreso pakeitimą, prenumeratos nutraukimą, šalių atsakomybę bei kitas su prenumeratos priėmimu www.zurnaluprenumerata.lt internetinėje prenumeratos pardavimo svetainėje susijusias nuostatas.

1.2. Pardavėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „Media bitės“, įmonės kodas 304552458, adresas Kęstučio g. 25-1, Vilnius, tel. nr. 8 610 99499, el. paštas: info@mediabites.lt 

1.3. Prenumerata – išankstinis leidinio už(si)sakymas iš anksto sumokant pinigus. Prenumerata šios sutarties prasme reiškia visų leidinių prenumeratą, kurią Pardavėjas siūlo užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Svetainėje.

1.4. Prenumeratos pardavimas – prenumeratos sutarties sudarymas elektroninėje prenumeratos priėmimo internetu svetainėje www.zurnaluprenumerata.lt (toliau “Svetainė”)

1.5. Pirkėjas (toliau vadinamas Pirkėju arba Prenumeratorium priklausomai nuo konteksto):

1.5.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.5.2. Nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

1.5.3. Juridiniai asmenys;

1.5.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.6. Asmens duomenys – Pirkėjo/Prenumeratoriaus vardas, pavardė, žurnalų pristatymo adresas, elektroninio pašto adresas.

2.  Bendrosios nuostatos

 2.1. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios pirkimo ir pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo ir pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

2.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas Svetainės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

2.3. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis turi teisę pirkti prenumeratą Svetainėje, t.y. atitinka Taisyklių 1.5. p. nurodytus kriterijus.

2.4. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, Svetainėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Prenumeruoti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prenumeratos užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.

3. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

3.1. Prieš pirkdamas Svetainėje, Pirkėjas privalo atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose nurodyti savo asmens duomenis (savo/gavėjo vardą, pavardę, prenumeratos pristatymo adresą, elektroninio pašto adresą), kurie būtini prenumeratai administruoti, žurnalams pristatyti ir mokėjimams vykdyti.

3.2. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai Svetainės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą. Taisyklių 2.1. punkte nustatyta tvarka atliktas šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytu tikslu.

3.3. Pažymėdamas varnele punktą „Su prenumeratos taisyklėmis sutinku“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka, kad Pardavėjui pateiktus Prenumeratoriaus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų prenumeratos administravimo, jos vykdymo ir tiesioginės rinkodaros tikslu.

3.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prenumeratos administravimo Svetainėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prenumeratos užsakymui įvykdyti: apie prenumeratos priėmimo eigą, patvirtinimus, bei priminimus ir kitą prenumeratoriaus prašomą informaciją. Pirkėjas sutinka, kad apie prenumeratos pabaigą informuotume telefonu. 

3.5. Surinkti asmens duomenys pagal 1.6. punktą, be Pirkėjo sutikimo nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus jei kitaip reikalauja taikytini įstatymai ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais. Esant reikalui, Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra samdyti kitus asmenis ar įmones, kurie mūsų vardu atliktų tam tikras funkcijas (toliau – asmens duomenų tvarkytojai). Tam, kad asmens duomenų tvarkytojai galėtų atlikti pavestas funkcijas, jiems gali tapti prieinama kai kuri informacija. Tačiau asmens duomenų tvarkytojai negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.

3.6. Pažymėdamas varnele punktą „Su prenumeratos taisyklėmis sutinku“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka gauti specialius pasiūlymus socialinėje medijoje.

3.7. Pirkėjas turi teisę:

3.7.1. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu paspausdamas atsisakymo nuorodą atsiųstame el. laiške arba pranešdamas apie tai el. paštu info@zurnaluprenumerata.lt 

3.7.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prenumeratos paslaugą Svetainėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Pirkėjas pirkdamas prenumeratos paslaugą įsipareigoja nurodyti tikslų žurnalo (-ų) pristatymo adresą bei prenumeratos administravimui ir vykdymui reikalingą informaciją.

4.3. Prenumeratorius įsipareigoja priimti užsakyto (-ų) žurnalo (-ų) prenumeratą ir už ją (-as) sumokėti sutartą kainą.

4.4. Apmokėti išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo užsakymo patvirtinimo ir šios sąskaitos gavimo.

4.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Prenumeratorius privalo nedelsdamas juos atnaujinti pranešdamas el. paštu: info@zurnaluprenumerata.lt 

4.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti pašaliniams asmenims ar organizacijoms savo prenumeratos užsakymo duomenų.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Svetainėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Svetainės www.zurnaluprenumerata.lt teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Svetainės užsakymo registracijos formoje ir neatskleisti jos pašaliniams asmenims ar organizacijoms išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

5.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti Svetainės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis Svetaine ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.4. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Svetainės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.5. Svetainė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo ir pardavimo sutarties, jei nutraukta tolimesnė žurnalų leidyba, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

5.6. Jei prenumeratos galiojimo laikotarpiu nutraukiama žurnalų leidyba,tai Pardavėjas grąžina pinigus už neišnaudotą prenumeratos dalį arba pasiūlo Pirkėjui kito žurnalo prenumeratą pagal likutinę sumą. Pirkėjui siunčiamas pranešimas jo nurodytu el. pašto adresu ir suderinami tolimesni veiksmai.

5.7. Jeigu pasikeitė prenumeratos pristatymo adresas ar kiti esminiai duomenys, turintys įtakos tinkamam žurnalo pristatymui, tai 4.5. punkto tvarka, per 4 darbo dienas Leidėjas atlieka reikalingus pakeitimus.

5.8. Nustačius netikslumų pateiktame prenumeratos užsakyme arba Pirkėjo pateiktoje informacijoje pagal 4.2. punktą Pardavėjas nevykdo prenumeratos užsakymo ir informuoja Pirkėją, bei suderina tolimesnių veiksmų planą.

6. Prenumeratos užsakymas, kainos ir atsiskaitymo tvarka

6.1. Pirkėjas užsako prenumeratą, pateikdamas Pardavėjui užsakymą naudodamasis elektronine Svetainės užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.

6.2. Šalys susitaria, jog bet kokia Svetainėje pateikta informacija apie leidinius yra skirta tik pirminiam susipažinimui su leidiniais ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prenumeratą ir (ar) sumokėti už ją.

6.3. Skelbiama kaina už prenumeratą yra galutinė mokėjimo kaina eurais. Į ją įtrauktos visos pristatymo išlaidos ir mokesčiai.

6.3.1. Jeigu yra numatytas papildomai taikomas "Lietuvos pašto" pristatymo mokestis į kaimo vietoves, tai pasirinkus pristatymą ne miestuose atsiranda priemoka.

6.4. Svetainėje prie žurnalo pateikta kainų lentelė (-ės) sudaryta (-os) pagal kalendorinius metus ir leidžiamą prenumeravimo periodą. Kalendorinių metų lentelėje kainos skaičiuojamos nuo anksčiausiai galimo prenumeratos vykdymo mėnesio pagal pasirenkamą prenumeratos trukmę iki paskutinio žurnalo numerio imtinai, kuris išeis pagal pasirinktą prenumeratos pabaigos mėnesį nurodytą ant žurnalo viršelio.

6.5. Pirkėjas, užsakydamas prenumeratą bei ketindamas ją įsigyti, turi teisę pasirinkti vieną iš prenumeratos užsakymo apmokėjimo būdų, nurodytų šioje Svetainėje.

6.6. Pardavėjo suformuota sąskaita yra pagrindas, kuriuo remiantis Pirkėjas atlieka mokėjimą.

6.6.1. Mokėjimas turi būti atliktas nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 5 dienas nuo užsakymo patvirtinimo ir sąskaitos gavimo.

6.7. Pardavėjas pradeda vykdyti prenumeratos užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prenumeratą ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke.

6.7.1. Neapmokėjus užsakymo pagal 6.6.1. punktą Pardavėjas pasilieka teisę nevykdyti užsakymo ir informuoja Pirkėją apie susidariusias aplinkybes, bei suderina tolimesnių veiksmų planą.

6.8. Po apmokėjimo, kai pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą, Pirkėjas gauna informacinę žinutę į el. paštą apie sėkmingai priimtą prenumeratos užsakymą.

6.9. Pirkėjui pateikus užsakymą, į jo nurodytą el. paštą nedelsiant yra išsiunčiama sugeneruota išankstinė mokėjimo sąskaita. Pirkėjui apmokėjus pasirinktą prenumeratą, į el. paštą yra išsiunčiamas prenumeratos priėmimą patvirtinantis kvitas. Jeigu Pirkėjas nurodo, kad reikalinga PVM sąskaita – faktūra, tai prasidėjus faktiniam prenumeratos vykdymo laikui – išrašoma ir išsiunčiama PVM sąskaita – faktūra.

7. Užsakymo įvykdymo terminai, prenumeratos pristatymas

7.1. Lietuvoje prenumerata pristatoma leidinio išėjimo dieną. Jeigu adresatas yra atokesnėse vietovėse leidinys gali būti pristatomas kitą darbo dieną.

7.2. Pirkėjo užsakyta prenumerata yra pristatoma užsakyme nurodytu adresu į gaunamų laiškų dėžutę per prenumeratos pristatymo paslaugas teikiančią organizaciją.

7.3. Pirkėjas sutinka, kad užsakyme nurodytu adresu į gaunamų laiškų dėžutę pristačius leidinį (-ius) yra laikoma, kad leidinys yra tinkamai perduotas Prenumeratoriui ir Prenumeratorius dėl to neturi jokių pretenzijų. Prenumeratorius turi sudaryti sąlygas laisvai ir netrukdomai laiškininkui patekti iki jo gaunamų laiškų dėžutės.

7.4. Jeigu žurnalas komplektuojamas su priedais, pašto dėžutė turi būti pritaikyta laisvam komplekto įmetimui. Jeigu žurnalo ir dovanos (priedo) komplektas laisvai netelpa pro pašto dėžutės angą, tai esant galimybei pakuotė pažeidžiama ir visi daiktai sudedami atskirai. Jeigu žurnalo priedas (dovana) netelpa, tai įmetamas tiktai žurnalas arba paliekamas pranešimas kur atsiimti žurnalą nepažeista pakuote. 

7.5. Jeigu prenumeratos pristatymas Prenumeratoriui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prenumeratą nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prenumerata, Prenumeratorius turi nedelsiant patikslinti adresą, o Pardavėjas kuo skubiau nukreipia naujai išeisiančius leidinio numerius patikslintu adresu. Už išėjusius ir nepristatytus leidinius atsako Prenumeratorius.

7.6. Jeigu Prenumeratoriaus gaunamų laiškų dėžutė yra netvarkinga, negarantuoja patikimo leidinių saugojimo ar bendra (t.y. priklauso keliems adresatams) laiškininkas turi teisę nenešti ir nepalikti prenumeruojamų leidinių. Prenumerata bus pristatoma kai Prenumeratorius susitvarkys gaunamų laiškų dėžutę. Už nepristatytus leidinius atsako Prenumeratorius.

7.7. Pardavėjas neatsako už pavėluotą prenumeratos pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti prenumeratos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

7.8. Jeigu Prenumeratorius pareiškia pretenziją dėl nepristatyto leidinio (-ių) ne dėl Prenumeratoriaus kaltės, Pardavėjas imasi visų įmanomų priemonių per protingai trumpą laiką pristatyti negautą leidinio numerį. Pretenziją Prenumeratorius turi pareikšti kuo anksčiau per įmanomai trumpesnį laiką nuo leidinio numerio išėjimo datos. Už pavėluotai pareikštas pretenzijas (savaitraščiui po savaitės, o mėnraščiui po trijų savaičių nuo jų išėjimo datos) Pardavėjas neatsako.

7.9. Prenumeratoriaus prašymu žurnalo pristatymo adresas gali būti pakeistas pagal 4.4. ir 5.7. punktų tvarką.

7.10. Į užsienio šalis prenumerata priimama atskiru užsakymu ir siunčiama leidinio išėjimo dieną per „Lietuvos paštą“ pirmenybine siunta.

8. Taikomos nuolaidos ir akcijiniai pasiūlymai

8.1. Pardavėjas turi teisę rengti ir vykdyti įvairias akcijas ir rinkodarines kampanijas. Pardavėjas, be išankstinio perspėjimo, gali keisti akcijų sąlygas, trukmę. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas galioja nuo jų atlikimo momento ir taikomas naujiems, po pakeitimų paskelbimo pateiktiems užsakymams.

8.2. Informacija apie vykdomas akcijas skelbiama www.zurnaluprenumerata.lt ir (arba) kitomis komunikacijos priemonėmis (įskaitant, bet neapsiribojant, socialinius tinklus, naujienlaiškius, su parteriais vykdomas programas).

8.3. Prenumerata, kuriai taikomos specialios akcijos, ankstesnių akcijų nuolaidos netaikomos ir nesumuojamos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prenumeratos rūšis, kurioms taikomos kitos nuolaidos nėra taikomos.

9. Garantijos

9.1. Pardavėjas garantuoja leidinių kokybę, todėl gavus leidinį su poligrafiniu broku būtina nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, kreiptis į Pardavėją. Brokuotas leidinys bus pakeistas į kokybišką per įmanomai protingą trumpiausią laiką pristatant nurodytu adresu pakartotinai. Prenumeratorius turi parašyti pretenziją el. paštu: info@zurnaluprenumerata.lt  ir nurodyti broko požymius. Saugoti brokuotą leidinį kaip įrodymą ir esant Pardavėjo prašymui perduoti jį kurjeriui, kai jis pristatys kokybišką leidinį.

9.2. Kokybiškų žurnalų grąžinimas nepriimamas.

9.3. Prenumeratorius turi teisę atsisakyti prenumeratos, jeigu Pardavėjas pažeidžia ar nevykdo prisiimtų įsipareigojimų. Tokiu atveju reikia pranešti Pardavėjui apie ketinimą nutraukti prenumeratą raštu ir išsiųsti ranka rašytą prašymą adresu UAB „Media bitės“, Kęstučio g. 25-1, 08121 Vilnius arba jį nuskenavus el. paštu info@zurnaluprenumerata.lt Prašyme turi būti nurodytos motyvuotos atsisakymo priežastys ir atsiskaitomoji sąskaita kur pervesti pinigų sumą už likusią nepanaudotą prenumeratos dalį. Už motyvuotą ir pagrįstą pretenziją Leidėjas grąžins Prenumeratoriui pinigus į prašyme nurodytą sąskaitą per 10 dienų. Grynais pinigais – nekompensuojama.

9.4. Grąžinama suma skaičiuojama išminusuojant jau gautus leidinius nuo pilnos prenumeratos sumos ir grąžinant tik likutį, kuris skaičiuojamas nuo prenumeratos anuliavimo dienos iki apmokėtos prenumeratos pabaigos. Jeigu pretenzija nepagrįsta ir nemotyvuota, Leidėjas taikys papildomą 5 eurų prenumeratos sutarties nutraukimo mokestį.

9.5. per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakymo pateikimo Prenumeratą galima anuliuoti be jokios priežasties ir sutarties nutraukimo mokesčio.

9.6. Prenumerata neanuliuojama ir neatlyginama, jei buvo užsakyta akcijos metu ir prenumeratoriui išsiųsta dovana.

10. Intelektinė nuosavybė

10.1.Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.

10.2.Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra Pardavėjo nuosavybė arba Pardavėjas juos teisėtai naudoja.  

11. Informacijos siuntimas

11.1. Pardavėjas visus patvirtinimus, pranešimus, priminimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Prenumeratoriui užsakymo formoje jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Prenumeratoriui siunčiama informacija laikoma gauta Prenumeratoriaus praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

11.2.Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Prenumeratorius siunčia el. paštu:info@zurnaluprenumerata.lt 

12. Šalių atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prenumeratos duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Prenumeratoriaus nurodyti duomenys atitiks Pirkėjo įvestą užsakymo informaciją, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir įvykdys jo prašymą dėl prenumeratos vykdymo ar kitą veiksmą pagal Pirkėjo suteiktas teises šiose prenumeratos taisyklėse.

12.3. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų ribojimus ar tinklų sutrikimus dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad Pirkėjui skirto elektroninio laiško kopijos buvimas Pardavėjo serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Pardavėjo atsakomybė Prenumeratoriui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Prenumeratorius sumokėjo už paskutinę įsigytą iš Pirkėjo prenumeratą.

12.6. Pardavėjas neatsako už žurnalo turinį dėl kurio atsakomybė tenka išimtinai žurnalo leidėjui.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo buveinę.